Over ons

Stichting Sint Janskerk

Eeuwenlang heeft de Grote of Sint Janskerk een belangrijke rol gespeeld in Schiedam. Als kerk én als centrale plek in het maatschappelijke leven. Het was niet alleen een kerk, maar ook een openbare ruimte waar van tal van activiteiten plaatsvonden. 

De kerk was eigendom van de stad Schiedam. Bij de scheiding van kerk en staat, werd het kerkgebouw eigendom van de Nederlandsche Hervormde Kerk (op de toren na), en nam de maatschappelijke rol af. Soms werden er nog grootschalige bijeenkomsten gehouden bij herdenkingen en officiële gebeurtenissen, maar het gebouw werd voornamelijk als kerk gebruikt.

 

In 2011 werd het beheer van het gebouw ondergebracht in een onafhankelijke, niet kerkelijke stichting. Deze stichting heeft als doel het gebouw te exploiteren als maatschappelijk, cultureel en kerkelijk centrum ten dienste van de samenleving. Daarnaast wil de stichting de historische, ruimtelijke en architectonische betekenis van het gebouw uitdragen en versterken, en is zij verantwoordelijk voor het reguliere onderhoud van dit rijksmonument. De Stichting Grote- of St. Janskerk te Schiedam, afgekort Stichting Sint Janskerk Schiedam, werd op 27 juni 2011 opgericht. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.

Het bestuur van de Stichting Sint Janskerk Schiedam bestaat uit: Huib Sneep, Voorzitter / Janny Verhoeven, Secretaris / Luuk Ruys, Penningmeester / Bram van Hengel / Ini Hemminga / Hugo Bogaard / Myrte  Janse / Andrea van Hengel.

 

Steun de Grote of St Janskerk

De Stichting Sint Janskerk ontvangt inkomsten uit verhuur en bescheiden subsidies. Maar dat is nog steeds niet – en zeker niet in deze tijd – voldoende. Daarom is extra steun uit  fondsen, particulieren en bedrijfsleven altijd zeer welkom. Met uw gewaardeerde bijdrage is het mogelijk om de Grote of Sint Janskerk open te houden als gebouw én als centrale ontmoetingsplek in het maatschappelijke leven. 

Wilt u een donatie doen? Dit kunt u heel gemakkelijk doen via een bankoverschrijving naar het rekeningnummer 
NL78 RABO 0373 712 588 t.n.v. Stichting Sint Janskerk Schiedam.

 

 

 

Kerkgeheimen de Podcast

De Grote- of Sint Janskerk, het oudste gebouw binnen de stadsgrenzen van Schiedam, diende vanaf het allereerste begin als een plek voor alle inwoners van de stad. Samen met Bram van Hengel, bestuurder van de Stichting Grote- of Sint Janskerk, duikt Twee in de geschiedenis en de verborgen geheimen van dit historische bouwwerk door middel van een Podcast:

 

De geboorte van De Grote- of Sint Jan: https://spoti.fi/3QleYRh 

Het begint omstreeks het jaar 1200. Dan vormen zich in het gebied wat nu Schiedam is enkele kleine nederzettingen. Een strategisch gebied, gelegen aan de monding van de rivier de Scyhe. Hierop volgde de bouw van een groot kasteel genaamd Huis te Riviere. En daar hoorde ook een grote kerk bij. In deze aflevering vertelt Van Hengel over de oorsprong van Schiedam, de bouw van deze kerk en de rol die het in de stad vervulde.

 

Het verloren graf van Liduina, een Schiedamse beschermheilige die wereldberoemd werd: https://spoti.fi/3UFAGkr 

Het verhaal begint bij een opgehangen roodbonte grafsteen in de kerk. Deze moet van de Schiedamse beschermheilige Sint Luidina zijn geweest, die wereldwijd bekend staat om haar genezende kracht. De Grote Kerk werd tijdens haar leven het spirituele centrum in de stad.

 

de Goudleerkamer: https://spoti.fi/4bdWcTO

De goudleerkamer wordt gezien als het kroonjuweel van de kerk. Vooral omdat dit een van de best bewaard gebleven goudleerkamers van West-Europa is. In deze aflevering duiken we in de rijke geschiedenis van de goudleerkamer, verkennen we de kunst van het goudleer en belichten we de hedendaagse functie die deze kamer nog altijd vervult.

 

Twee beeldenstormen in Schiedam vormde Nederlandse democratie: https://spoti.fi/3WgWOUB 

In deze aflevering duiken we in het verhaal achter de tweede beeldenstorm in Schiedam. We verkennen de verschuiving van een door erfopvolging gedomineerd bestuur naar een democratischer bestuur, aangedreven door de opkomst van de gewone burgers. Een sleutelmoment hierin was een belangrijke volksvergadering in de Grote- of Sint Janskerk die de basis legde voor een eerlijk bestuur in Nederland.

 

Begraven worden bood geen eeuwige rust en vrede: https://spoti.fi/3xZX2p1

In deze aflevering nemen we een kijkje onder de kerkvloer. We krijgen meer te weten over de grafinscripties die nauwelijks meer zichtbaar zijn, wat kerkelijke begraving betekende en wie er in de kerk begraven zijn. Tot slot vertelt Bram over hedendaagse graven in de kerk.

 

Sint Jans Gilde Schiedam

De Stichting Sint Janskerk wordt gesteund door een groeiende kring van Schiedamse bedrijven en organisaties, die de Sint Janskerk in zijn functie als "huiskamer" van de stad willen behouden voor de toekomst. De bedrijven zijn verenigd in het Sint Jans Gilde van Schiedam.

 

Die naam is niet voor niets gekozen. Het waren immers de gilden die, vanaf de middeleeuwen totdat ze in 1795 werden verboden, in belangrijke mate bijdroegen aan het onderhoud en de instandhouding van het gebouw. Ze vierden er hun bijeenkomsten en hun vaandels sierden de kerk waar ze zich mede verantwoordelijk voor voelden.

 

Niet zo vreemd dat toen in 2011 de Grote of Sint Janskerk van Schiedam de rol weer op zich nam die ze tot 1795 had, ook de gilden weer in beeld kwamen. Nu als Sint Jans Gilde. Dat zijn bedrijven en organisaties die hart hebben voor dit stadsicoon en de wijze waarop het gebouw nu maatschappelijk functioneert. De leden van het Sint Jans Gilde steunen de stichting met een jaarlijkse bijdrage en zijn in belangrijke mate de ambassadeurs van de Grote of Sint Janskerk. Het gilde vraagt een bijdrage van tenminste € 100,- per jaar van zijn leden.

 

Treed toe tot dit bijzondere genootschap en steun de kerk. Mail naar info@sintjanskerkschiedam.nl onder vermelding van 'Sint Jans Gilde' voor meer informatie.

 

Vrijwilligers

Een team van ongeveer 40 vrijwilligers helpt ons  geweldig met tal van activiteiten. Dat varieert van gastvrouw of gastheer zijn op de dagen dat de kerk geopend is, het rondleiden als gids, het helpen bij opbouwen en afbouwen van evenementen, het stemmen van het orgel, koffie en fris schenken bij concerten, tot het schoonmaken van alle historische kunstwerken in de kerk. Het is een vrolijke hechte groep, die permanent op zoek is naar versterking. Dus ook u bent zeer welkom als u zich als vrijwilliger meldt via info@sintjanskerkschiedam.nl.


U kunt zich ook aanmelden via het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam via de website www.vrijwilligersschiedam.nl

 
 

ANBI

Sinds 3 april 2012 heeft de Stichting Sint Janskerk Schiedam een ANBI-status (met nummer 850715659). Dat betekent dat de stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling is, die dus niet uit is op winst maken. Het is voor donateurs aantrekkelijk om de Stichting Sint Jans kerk te steunen, want donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast betaalt de stichting als ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die gebruikt worden voor onze doelstellingen. U kunt hierover meer lezen op de website van de Belastingdienst.

 

Privacyverklaring

Stichting St. Janskerk Schiedam verwerkt uw persoonsgegevens omdat u vrijwilliger bent van de stichting of gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • – Voor- en achternaam
 • – Adresgegevens
 • – Telefoonnummer(s)
 • – E-mailadres
 • – Geboortedatum
 • – Functie
 • – Betalingsgegevens (& BTW nummer)

 

Waarom persoonsgegevens verzamelen?

Stichting St. Janskerk Schiedam (SSJK) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • – Onderlinge communicatie binnen de vrijwilligers
 • – Het afhandelen van uw betaling of onze betaling aan u
 • – Verzenden van onze nieuwsbrief
 • – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om uw dienstverlening aan ons te regelen.
 • – Het vorderen van nakoming van een zakelijke overeenkomst
 • – Het uit handen geven van een vordering op nakoming van een zakelijke overeenkomst
 • – Het voeren van rechtszaken betreffende zakelijke overeenkomsten
 • – SSJK verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor subsidieaanvragen.


Delen met derden

SSJK verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen

Zolang uw gegevens noodzakelijk zijn voor het functioneren van SSJK en/of het leveren van onze dienstverlening zullen deze bewaard blijven. Wanneer onze overeenkomst/dienstverlening is afgerond, worden de gegevens maximaal 6 maanden bewaard. Wat betreft factuurgegevens wordt de wettelijke bewaartermijn aangehouden. Andere persoonsgegevens worden drie maanden nadat u uw toestemming hebt ingetrokken verwijderd.

Rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan u of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden.

U kunt uw rechten uitoefenen door te mailen. (De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring). SSJS verzoekt u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat vastgesteld kan worden dat de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekt wordt. Op de kopie van uw identiteitsbewijs dient u het BSN-nummer onleesbaar te maken.

Wijzigen

Stichting St. Janskerk Schiedam heeft het recht de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de privacyverklaring. Wanneer er grote wijzigingen gedaan worden, zullen deze ook per mail worden aangekondigd naar de mensen die op de maillijst staan.

 

Bestuurszaken

U kunt hier het Jaarverslag 2022  en het Beleidsplan bekijken.

 

 

© Copyright 2023 | Grote- of Sint Janskerk Schiedam